เงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์

เว็บไซต์ Apropertyonline.com เป็นทรัพย์สินของบริษัท ไพร์มเวิร์ค จำกัด ก่อตั้งขึ้นมาโดยมีความตั้งใจจะเป็นผู้ให้บริการข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รวมถึงบุคคลทั่วไป ให้ได้มีองค์ความรู้และสามารถนำไปใช้งานได้จริงในโลกธุรกิจ จึงขอเรียนเชิญทุกท่าน ศึกษาเงื่อนไขการใช้งานและการยินยอม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเนื่องจากเว็บไซต์ของเรา มีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่งเว็บไซต์อื่น ๆ จึงขอให้ท่านศึกษาข้อควรระวังในการใช้งาน ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด หรือ การละเมิด ที่อาจนำไปสู่การดำเนินคดีทางกฎหมายจนถึงที่สุด

เครื่องหมายการค้า / ผลิตภัณฑ์ และการสงวนสิทธิ์

ท่านยินยอมว่าเว็บไซต์ Apropertyonline.com และส่วนประกอบต่าง ๆ นั้น ได้มีการจัดการจากทางเว็บไซต์เอง และหรือ จากพันธมิตร คู่ค้า เนื้อหาตัวอักษร รวมทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และ เสียง งานศิลปะ กราฟฟิค และทุกส่วนทั้งหมด ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข เผยแพร่ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

ท่านยินยอมว่าจะไม่นำข้อมูลจากการประกาศ การโฆษณา ทั้งหมดหรือบางส่วน ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ เพื่อการรวบรวมข้อมูล หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

ท่านยินยอมว่าจะไม่กระทำการ เจาะฐานข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม หรือนำออกไปโดยไม่ได้รับอนุญาตในเชิงทุจริต โจรกรรม

การใช้งานเว็บไซต์

ขอแนะนำให้ศึกษาข้อมูล วิธีการใช้งาน อย่างถูกต้องตามคู่มือหรือการจัดฝึกอบรม เพื่อประโยชน์สูงสุดและป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นเมื่อใช้งานได้ และเนื่องจากเว็บไซต์เป็นระบบที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงแนะนำว่าควรจะศึกษาข้อมูลเงื่อนไขการใช้งานนี้ อย่างสม่ำเสมอ

ลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อมูลที่นำเข้ามาในระบบจะถือว่าเป็นข้อมูลที่เปิดเผยได้และไม่ถูกปกปิดเป็นความลับหรือเป็นกรรมสิทธิ์ จากบุคคลใด ดังนั้นในการจัดการข้อมูลในระบบนี้ ท่านยินยอมให้ทางเว็บไซต์ จัดเก็บรวบรวม แก้ไข ทำซ้ำเผยแพร่ ได้ในทุกกรณีตามความเหมาะสม และหากมีการสืบทราบได้ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์จากบุคคลที่สาม ลูกค้า สมาชิกท่านที่นำข้อมูลดังกล่าวเข้ามาในระบบนั้น จะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวโดยทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบแต่อย่างใด และในการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อื่น ๆ นั้น ทางเว็บไซต์จะเป็นผู้จัดหาและติดตั้งในระบบเท่านั้น โดยไม่อนุญาตให้ท่านใส่ลิงค์หรือทำการเชื่อมต่อเอง และในส่วนของข้อมูลต่าง ๆ  ที่ทางเว็บไซต์ได้จัดหาและติดตั้งไว้แล้วนั้น จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางเว็บไซต์เองทั้งหมดว่าเป็นประโยชน์สมควรดำเนินการต่อ หรือยกเลิกในภายหลัง โดยทางเว็บไซต์ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อผู้ใด และรวมถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ (ถ้ามี) ของเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นๆด้วย

การปฏิเสธความรับผิดชอบ และขอบเขตการรับผิดชอบ

ทางเว็บไซต์จะพยายามอย่างยิ่งยวดในการจัดการข้อมูล และระบบฐานข้อมูลให้ดีที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ตามสภาพ โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ทั้งทางตรงหรือโดยนัย รวมถึงการไม่รับประกันในความล่าช้า ผิดพลาดในการดำเนินงาน ละเลย หยุดชะงัก ลบออก สูญเสีย และสูญหายของข้อมูลที่ทั้งทางเว็บไซต์ และท่านได้นำเข้ามาในระบบหรือนำออกไปจากระบบโดยตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ท่านยินยอมรับความเสี่ยงในการจัดการข้อมูลที่อาจเกิดขึ้น ไวรัสคอมพิวเตอร์ ความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ที่อาจเกิดขึ้น รวมไปถึงจะไม่รับผิดชอบต่อ การแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จ หยาบคาย ล่วงละเมิดหรือผิดกฎหมายหรือกระทบสิทธิของบุคคลที่สาม ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูลดังกล่าวออกไปได้  โดยทั้งนี้ทางเว็บไซต์ รวมถึงกรรมการ และ พนักงาน ตัวแทน ทั้งหมดทุกคน จะไม่รับผิดชอบ ชดเชยใดๆ  ในทุกกรณี

กฎหมายที่บังคับใช้และขอบเขต

เงื่อนไขการใช้บริการของเว็บไซต์ Apropertyonline.com เป็นไปตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย และศาลที่มีเขตอำนาจในประเทศไทยโดยจะมีอำนาจเต็มหากเกิดกรณีพิพาท